Slovenski etnografski muzej

Razstavna hiša SEM

Katalog informacij javnega značaja

Struktura kataloga informacij

 • 1. Osnovni podatki o katalogu
 • 2. Splošni podatki o katalogu
 • 2.a. Podatki o organizaciji zavoda
 • 2.b. Organi zavoda
 • 2.c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
 • 2.d. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice javnega zavoda Slovenski etnografski muzej
 • 2.e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 • 2.f. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 • 2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
 • 2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 • 3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv in sedež javnega zavoda

Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki

tel.: 01 3008-700
fax: 01 3008-736
e-pošta: etnomuz@etno-muzej.si
uradna spletna stran: www.etno-muzej.si
matična številka: 5052653
davčna številka: 99955407
klasifikacija dejavnosti: 91.020

Odgovorna oseba

Natalija Polenec, direktorica

Datum zadnje objave spremembe

Januar 2022

Dostopnost kataloga

Katalog je v elektronski obliki dostopen na uradni spletni strani Slovenskega etnografskega muzeja www.etno-muzej.si.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a. Podatki o organizaciji zavoda

Poslanstvo SEMa

Slovenski etnografski muzej je muzej "o ljudeh, za ljudi", muzej kulturnih istovetnosti, prostor dialoga med preteklim in sedanjim, med svojo in drugimi kulturami, med naravo in civilizacijo.
Kot osrednji etnološki muzej s slovenskimi in zunajevropskimi zbirkami s področja materialne, socialne in duhovne kulture skrbi za njihovo ohranjanje, preučevanje, spoznavanje in razumevanje.
Prek letnega cikla razstav in drugih prireditev - slovenskih (zamejskih, izseljenskih), drugih evropskih in zunajevropskih, bogatih izobraževalnih programov in publikacij predstavlja in sporoča védenja o tradicijski kulturi na Slovenskem in o kulturah nekaterih drugih ljudstev sveta; o materialni kulturni dediščini vsakdanjih in prazničnih načinov življenja ter o neoprijemljivi dediščini znanj, vrednotenj, tehnik, modrosti in ustvarjalnosti v slovenskem etničnem prostoru, v diaspori in drugod.

Opis delovnega področja zavoda

Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:

 • evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda,
 • varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja,
 • aktivno sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi ustanovami, drugimi državnimi javnimi zavodi ter RTV Slovenija,
 • razvija vlogo osrednjega muzeja za področja svojih zbirk v sodelovanju z mrežo muzejev, z uporabniki muzeja in muzejskimi partnerji,
 • v vlogi državnega muzeja skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja etnološke dediščine,
 • skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih muzejev,
 • vodi strokovno izobraževanje pripravnikov,
 • daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine,
 • posreduje podatke o etnološki dediščini v register dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
 • pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
 • omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam,
 • poleg stalne razstave vsaj enkrat letno pripravi študijske razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji in drugimi ustanovami,
 • povezuje se s slovenskimi ustanovami v zamejstvu in Slovenci po svetu za načrtno varovanje in hranjenje kulturne dediščine,
 • pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Restavratorskim centrom Republike Slovenije in ostalimi muzeji ter izvaja konserviranje in restavriranje predmetov drugih muzejev v skladu s svojim letnim programom,
 • letni program razstav usklajuje z ostalimi državnimi muzeji,
 • vodi strokovno knjižnico za področje etnologije, ki je odprta javnosti in skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti po zahtevanih standardih in zakonodaji,
 • izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti muzeja,
 • vodi evidenco nezakonito odtujenih predmetov kulturne dediščine,
 • evidentira premično kulturno dediščino po standardih UNESCA (Object ID) v skladu s poslanstvom muzeja, na spomenikih, ki so v državni lasti in niso v upravljanju drugega državnega muzeja,
 • načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s poslanstvom muzeja.

Organizacijske enote

 • Področje muzejskih zbirk
 • Oddelek kustodiatov
  • Kustodiat za bivalno kulturo
  • Kustodiat za družbeno kulturo
  • Kustodiat za duhovno kulturo
  • Kustodiat za etnografski film
  • Kustodiat za kulturo gospodarskih načinov, prometa in transporta
  • Kustodiat za ljudsko likovno umetnost in slikovne vire
  • Kustodiat za oblačilno kulturo
  • Kustodiat za obrt in trgovino
  • Kustodiat za slovenske izseljence, zamejce, pripadnike narodnih manjšin in drugih etnij v Sloveniji
  • Kustodiat za zbirke iz Afrike in Amerike
  • Kustodiat za zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije
 • Oddelek za dokumentacijo
 • Muzejska knjižnica
 • Oddelek za konserviranje in restavriranje
 • Področje muzejskih programov
 • Služba za komuniciranje
 • Pedagoško andragoška služba
 • Služba za elektronske medije
 • Področje muzejskih splošnih zadev
 • Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve
 • Finančno računovodska služba
 • Tehnično vzdrževalna služba

2.b. Organi zavoda

Svet zavoda

 • predsednica sveta doc. dr. Špela Hudnik
 • namestnica predsednice Marina Čekeliš
 • Betka Pajnič
 • mag. Manica Habjanič Gaberšek
 • Sonja Kogej Rus

Strokovni svet

 • Alenka Černelič Krošelj, predsednica
 • dr. Marko Frelih, podpredsednik
 • mag. Ana Motnikar, članica
 • doc. dr. Klen Čopič Pucihar, član
 • doc.  dr. Saša Poljak Istenič, članica
 • izr. prof. dr. Jože Hudales, član

2.c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Natalija Polenec
tel.: 01 3008-714
e-pošta: natalija.polenec@etno-muzej.si

2.d. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Slovenskega etnografskega muzeja

Državni predpisi

1.    Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej (Uradni list RS št. 60/03, 11/09 in 66/16)
2.    Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)
3.    Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)
4.    Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D) (Uradni list RS, št. 32/2016)
5.    Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
6.    Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
7.    Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20)
8.    Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE in 202/21 – odl. US)
9.    Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US)
10.    Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)

Predpisi so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si ) pod rubriko Zakonodaja - Kulturna dediščina.

Interni predpisi

1.    Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in letnem dopustu
2.    Pravilnik o računovodstvu
3.    Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji v SEM
4.    Poslovnik o delu Sveta SEM
5.    Poslovnik o delu Strokovnega sveta SEM
6.    Pravilnik o dostopnosti do depojev
7.    Izjava o varnosti z oceno tveganja
8.    Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice SEM
9.    Požarni red
10.     Pravilnik o izdajanju medijev v SEM
11.    Politika proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z delom
12.    Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
13.    Pravilnik o službenih mobilnih telefonih v SEM
14.    Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov
15.    Varnostni načrt
16.    Pravilnik o uporabi muzejskega gradiva
17.    Klasifikacijski načrt
18.    Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in letnem dopustu
19.    Načrt integritete
20.    Register tveganj
21.    Navodilo o popisu muzejskih predmetov
22.    Navodilo za odbiranje arhivskega gradiva
23.    Načrt promocije zdravja na delovnem mestu
24.    Pravilnik o preprečevanju alkoholizma in izvajanju preizkusa vinjenosti ter vpliva mamil in psihoaktivnih substanc
 
2.e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Strateški načrt SEM 2021 - 2025
 • Strateški načrt SEM 2017 - 2021
 • Letna poročila SEM
 • Analiza obiskovalcev

2.f. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Seznam vabljenih na muzejske razstave in ostale prireditve
adrema vabljenih na muzejske razstave in ostale prireditve

Evidenca vsebuje naslednje podatke

 • ime in priimek
 • naslov
 • poštna številka in kraj bivanja

Seznam zaposlenih

Seznam redno in začasno zaposlenih za mesečni plačni obračun

Evidenca vsebuje naslednje podatke

 • ime in priimek
 • naslov
 • poštna številka in kraj bivanja
 • matična številka
 • davčna številka

2.g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • Knjižnica
  • Baza podatkov v sistemu COBISS.SI: SEMLJ http://www.etno-muzej.si/knjiznica
  • Digitalizirani članki iz revije Etnolog 1(1926/27) - 17(1944) / Slovenski  etnograf 18(1948) - 50/51(1988-1990) / Etnolog 1(1991) - https://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/revija-etnolog
 • Dokumentacija
  • Inventarna knjiga predmetov
  • Akcesijska evidenca
  • Fototeka
  • Digitalna fototeka
  • Videoteka
  • Hišni arhiv (HA)
  • Arhiv razno (RA)

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis načina dostopa

Informacije so dosegljive na spletnih straneh SEM. Fizični dostop je mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu muzeja.

Pristojna oseba: Irena Pivec, dipl. ekonomistka, poslovna sekretarka, tel.: +386 1 3008 704, e-pošta: irena.pivec@etno-muzej.si

Odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov: Miha Špiček

Natalija Polenec
Direktorica Slovenskega etnografskega muzeja